ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Δεσμεύσεις της Διοίκησης απεικονίζονται στην Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η εταιρεία ARIAN MARITIME Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες διαμεταφοράς και διαμεσολάβησης για τον εκτελωνισμό την ασφάλιση των εμπορευμάτων και την αποθήκευση τους.

Η ARIAN MARITIME Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 που διέπει το σύνολο των διεργασιών της με πεδίο:

  • Υπηρεσίες Διαμεταφοράς Εμπορευμάτων (οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, σιδηροδρομικές)
  • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Εκτελωνισμού
  • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Ασφάλισης Εμπορευμάτων
  • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Αποθήκευσης

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με στόχο:

  • Να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της ARIAN MARITIME Α.Ε. προσδιορίζοντας παράλληλα το πλαίσιο λειτουργίας της
  • Να αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις απαιτήσεις τους καθώς είναι κρίσιμα για την ποιότητα των υπηρεσιών της
  • Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της, με την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.
  • Να εντοπίσει και να αξιοποιήσει ευκαιρίες όπως επίσης να αντιμετωπίσει απειλές που συνδέονται με το επιχειρησιακό της περιβάλλον ενισχύοντας έτσι  την απόδοση της.

Η ARIAN MARITIME Α.Ε. δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (νομικές και προδιαγραφές πελατών) που διέπουν τις υπηρεσίες της, και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση θέτει μια σειρά στόχων ποιότητας οι οποίοι αφορούν όλο το εύρος διεργασιών της εταιρείας και έχουν ως βασικό κριτήριο την βελτίωση της ποιότητάς τους.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία, καθώς και των συνεργατών της ARIAN MARITIME Α.Ε..

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αξιολογείται συστηματικά ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωσή του και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η Πολιτική Ποιότητας της ARIAN MARITIME Α.Ε. είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το περιεχόμενό της Πολιτικής Ποιότητας ανασκοπείται ως προς την καταλληλότητά του ετησίως.

Εκ μέρους της Διοίκησης

Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Έκδοση 1η : 4 Φεβρουαρίου 2021