ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία ARIAN MARITIME Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες διαμεταφοράς και διαμεσολάβησης για τον εκτελωνισμό την ασφάλιση των εμπορευμάτων και την αποθήκευση τους.

Η ARIAN MARITIME Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013 που διέπει το σύνολο των διεργασιών της με πεδίο:

 • Υπηρεσίες Διαμεταφοράς Εμπορευμάτων (οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, σιδηροδρομικές)
 • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Εκτελωνισμού
 • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Ασφάλισης Εμπορευμάτων
 • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Αποθήκευσης

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε:

 • Να προσδιορίζονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα των συστημάτων πληροφορικής.
 • Οι στόχοι και η σημασία αυτών καθώς και οι συμβατικές υποχρεώσεις ασφαλείας της επιχείρησης κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
 • Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της πολιτικής και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της.
 • Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών έχει σαφείς και προκαθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες.
 • Κάθε αλλαγή στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, με βάση το πρότυπο ISO 27001:2013 και κοινοποιείται άμεσα και κατάλληλα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Το σύστημα επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη της Διοίκησης.
 • Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των κινδύνων.
 • Το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται και ενημερώνεται διαρκώς με στόχο την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση τυχόν περιστατικών ασφαλείας

 

Η ARIAN MARITIME Α.Ε. δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (νομικές και προδιαγραφές πελατών) που διέπουν τις υπηρεσίες της, και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία, καθώς και των συνεργατών της ARIAN MARITIME Α.Ε..

Η Πολιτική Ασφαλείας της ARIAN MARITIME Α.Ε. είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το περιεχόμενό της ανασκοπείται ως προς την καταλληλότητά του ετησίως.

Εκ μέρους της Διοίκησης

Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Έκδοση 1η : 4 Φεβρουαρίου 2021